การดำเนินการทางวินัย ตาม พ.ร.บ.ตำรวจแห่งชาติ พ.ศ.2565 มาตรา 120 👉ผู้บังคับบัญชาต้องส่งสำนวนภายใน 60 วัน นับแต่ได้รับสำนวนที่ครบถ้วนสมบูรณ์ 👉ขยายได้ต่อผู้บังคับบัญชาชั้นเหนือไม่เกิน 2 ครั้ง ครั้งละ 30 วัน 👉หากไม่เสร็จให้ผู้บังคับบัญชาชั้นเหนือสั่งลงโทษแทน และให้สั่งลงโทษผู้บังคับบัญชาที่ไม่สั่ง โดยไม่ต้องสืบสวนหรือสอบสวน

สรุปการจัดซื้อจัดจ้าง ต.ค.-พ.ย.2564

สรุปจัดซื้อจัดจ้าง ธ.ค.64

สรุปจัดซื้อจัดจ้าง ม.ค.65

สรุปจัดซื้อจัดจ้าง ก.พ..65

สรุปจัดซื้อจัดจ้าง มี.ค..65

สรุปจัดซื้อจัดจ้าง เม.ย..65

สรุปจีดซื้อจัดจ้าง พ.ค.65

สรุปจีดซื้อจัดจ้าง มิ.ย.65

สรุปจีดซื้อจัดจ้าง ก.ค.65

สรุปจีดซื้อจัดจ้าง ส.ค.65

สรุปจัดซื้อจัดจ้าง ก.ย.65

สรุปจีดซื้อจัดจ้าง ต.ค.- พ.ย.65

สรุปจีดซื้อจัดจ้าง ธ.ค.65

สรุปจัดซื้อจัดจ้าง ม.ค.66

สรุปจัดซื้อจัดจ้าง ก.พ.66

สรุปจัดซื้อจัดจ้าง มี.ค.66

สรุปจัดซื้อจัดจ้าง เม.ย.66

สรุปจัดซื้อจัดจ้าง พ.ค.66

สรุปจัดซื้อจัดจ้าง มิ.ย.66

สรุปจัดซื้อจัดจ้าง ก.ค.66

สรุปจัดซื้อจัดจ้าง ส.ค.66

สรุปจัดซื้อจัดจ้าง ก.ย.66

 

พ.ต.อ.ปาริชาติ  บรรจงปรุ

 

 

กก.ตชด.21 สุรินทร์ ลงพื้นที่ช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วมในพื้นที่ อ.ชุมพลบุรี
https://surin.prd.go.th/th/content/category
/detail/id/171/iid/126529

กก.ตชด.21 สุรินทร์ ลงพื้นที่ช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วมในพื้นที่ อ.ท่าตูม
https://surin.prd.go.th/th/ content/category/detail/id/171/iid/126531