คำมั่น จาก พล.ต.อ.ดำรงศักดิ์ กิตติประภัสร์ ผบ.ตร. พล.ต.อ.ดำรงศักดิ์ กิตติประภัสร์ ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ กล่าวในการรับหน้าที่ ผบ.ตร. ว่า ขอให้คำมั่นสัญญาว่า จะทุ่มเทแรงกายแรงใจ ตลอดจนสติปัญญาในการปฏิบัติหน้าที่ ผบ.ตร. อย่างสุดกำลังความสามารถ “จะเทิดทูน ปกป้อง พิทักษ์ไว้ ซึ่งสถาบัน ชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ ตลอดจนจะปฏิบัติหน้าที่บนพื้นฐานของหลักนิติธรรม มีความซื่อสัตย์ สุจริต ยุติธรรม ตามครรลองแห่งกฎหมาย ระเบียบแบบแผน ของทางราชการ รวมทั้งธรรมเนียมที่ดีของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อประเทศชาติและสังคมโดยรวม ผมหวังเป็นอย่างยิ่งว่า เพื่อนข้าราชการตำรวจทุกท่าน จะให้ความร่วมมือ ร่วมใจกันปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มกำลังความสามารถ เพื่อให้การปฏิบัติงานตามอำนาจหน้าที่ของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ เป็นไปด้วยความเรียบร้อย และมีประสิทธิภาพ สมดังเจตนารมณ์ ” พล.ต.อ.ดำรงศักดิ์ฯ กล่าว


การดำเนินการทางวินัย ตาม พ.ร.บ.ตำรวจแห่งชาติ พ.ศ.2565 มาตรา 120 👉ผู้บังคับบัญชาต้องส่งสำนวนภายใน 60 วัน นับแต่ได้รับสำนวนที่ครบถ้วนสมบูรณ์ 👉ขยายได้ต่อผู้บังคับบัญชาชั้นเหนือไม่เกิน 2 ครั้ง ครั้งละ 30 วัน 👉หากไม่เสร็จให้ผู้บังคับบัญชาชั้นเหนือสั่งลงโทษแทน และให้สั่งลงโทษผู้บังคับบัญชาที่ไม่สั่ง โดยไม่ต้องสืบสวนหรือสอบสวน

ประวัติหน่วย

กำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่ 21 จัดตั้งขึ้น

ตาม พ.ร.ฎ. การแบ่งส่วนราชการ กรมตำรวจ กระทรวงมหาดไทย

(ฉบับที่ 14 ) พ.ศ. 2529 ประกาศในราชกิจจานุเนกษา ฉบับ

พิเศษ หน้าที่ 50 เล่มที่ 103 ตอนที่ 176 ลง 13 ต.ค. 2529

มีผลบังคับใช้แต่ 12 ธ.ค. 2529 เป็นต้นมา

สถานที่ตั้ง : เลขที่ 74 หมู่ที่ 20 บ้านกรอนเหนือ ตำบลเฉนียง

อำเภอเมืองสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์ 32000

การตั้งนามค่าย : กองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่ 21

ตั้งอยู่ในจังหวัดสุรินทร์ คณะกรรมการระดับกองบัญชาการ ได้

พิจารณาคัดเลือก " ค่ายสุรินทรภักดี " เป็นนามค่าย และได้ขอ

ความเห็นชอบจาก นาย เสนอ มูลศาสตร์ อดีต ผวจ.สุรินทร์ เพื่อ

เป็นการยกย่องเกียรติประวัติแห่งความเป็นนักรบผู้กล้า ต่อมาได้

ดำเนินการเพื่อให้ได้มาซึ่งที่ตั้งถาวร จนกระทั่งก่อสร้างอาคารที่ทำ

การถาวรและสิ่งปลูกสร้างต่าง ๆ จึงได้ดำเนินการเคลื่อนย้าย

หน่วยจากที่ตั้งชั่วคราว เข้าที่ตั้งถาวร ณ บ้านเลขที่ 74 หมู่ 20

บ้านกรอนเหนื่อ (UB 352416) ตำบลเฉนียง อำเกอเมือง

สุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์ เมื่อวันที่ 9 พฤศจิกายน 2533 และเปิด

ทำการจนกระทั่งถึงปัจจุบัน

กก.ดชต.21 จึงได้ถือเอาวันที่ 9 พฤศจิกายน ของทุกปี

เป็นวันคล้ายวันสถาปนาค่ายสุรินทรภักดี

 

พ.ต.อ.ปาริชาติ  บรรจงปรุ

 

 

กก.ตชด.21 สุรินทร์ ลงพื้นที่ช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วมในพื้นที่ อ.ชุมพลบุรี
https://surin.prd.go.th/th/content/category
/detail/id/171/iid/126529

กก.ตชด.21 สุรินทร์ ลงพื้นที่ช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วมในพื้นที่ อ.ท่าตูม
https://surin.prd.go.th/th/ content/category/detail/id/171/iid/126531